loader
Türkiye Turizminde İnsan Kaynağı Krizi Büyüyor

Türkiye Turizminde İnsan Kaynağı Krizi Büyüyor

Turizm, gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkeler için vazgeçilmez bir unsur görünümündedir. ...

 
Türkiye Turizminde İnsan Kaynağı Krizi Büyüyor
 
Turizm sektöründeki canlanma ve açılan yeni oteller, sektörde kalifiye insan kaynağına ihtiyacı arttırıyor. Turizmciler, “Turizmde iş imkânı var, ama çalışacak personel yok. Turizm okullarından mezun olanlar, sektörde çalışmak istemiyor”.
 
Artaş Grubu Turizm Yatırımları Koordinatörü Recep Arifoğlu, “Ülkemizde, turizm alanında çalışacak iş görenler bulmak oldukça zor bir hale gelmiştir. Her alanda, ciddi istihdam edecek personel sıkıntısı yaşamaktayız” dedi. Arifoğlu, “Hem kalifiye olan, hem çalışmak isteyecek personel bulmakta güçlük çekmekteyiz. Turizm okullarından mezun olan öğrenciler, bu sektörde çalışmak istemiyorlar. 
 
İstanbul’da şu an ağırlıklı olarak Ortadoğu ülkelerinden gelen turistleri ağırladığımız için, otellerimizde Arapça bilen personel sıkıntısı yaşamaktayız. Mevcut çalışanlarımız da, Arapça öğrenmeye pek sıcak bakmıyorlar. Bu noktada, yabancıların çalışmasına izin verilmesi önem kazanıyor. Bu arada ülkemizdeki Suriyeliler Arapça biliyorlar. Ancak birçok sosyal imkana ücretsiz ulaşabildikleri için çalışmaya da pek sıcak bakmıyorlar” diye konuştu. Açılması planlanan yeni otellerle birlikte, kalifiye insan kaynağına ihtiyacın daha da artacağına dikkat çeken Recep Arifoğlu, “Turizmde iş imkânı var, ama çalışacak personel yok” dedi.
 
Otel İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetiminin Yeri Ve Önemi
 
Turizm, gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkeler için vazgeçilmez bir unsur görünümündedir. Ekonomik anlamda gelir getirici bir rol üstlenmesi yanında farklı ülkelerden insanları bir araya getirerek dünya barışını sağlaması, bu endüstrinin tüm dünyada gelişmesine etki eden unsurlardan sadece bir kaçıdır. Turizm endüstrisi tüm dünyada büyük bir hızla gelişmeye devam ederken, bu endüstrinin sağlamış olduğu faydalardan daha fazla pay alma yarışında olan ülkeler arasındaki rekabet de aynı oranda artmaktadır.
 
Turizm endüstrisi emek-yoğun niteliğe sahip, otomasyona diğer sektörlerden çok daha az imkan sağlayan bir hizmet sektörüdür. Gerçekte sosyo-ekonomik bir olgu olan turizmin en büyük özelliği bu sektörün insan unsuruna dayalı olmasıdır. Turizm sektöründe seyahat eden de hizmeti sunan da "insan"dır. İnsanın insana hizmet verdiği bir üretim sürecinde, tüketim ve üretim aynı anda yapılmakta ve turistik yapının depolanması mümkün olmamaktadır.
 
Genel olarak bir örgütün amaçlarını iki grup halinde toplamak mümkündür. Bunlar, parasal amaçlar ve parasal olmayan amaçlardır. Parasal amaçlar; büyümek, gelişmek, kar sağlamak gibi iktisadi amaçları kapsarken, parasal olmayan amaçlar prestij, güç sağlama, ahlaki ve sosyal prensipler şeklinde gruplandırılabilir. Fakat, her iki amacın gerçekleştirilmesi de örgütte yer alan insan gücüne bağlıdır. İnsan gücüne geliştiren ve motive eden örgütler amaçlarına daha kolay ulaşırken, bunu başaramayan örgütler ekonomik olanakları ne kadar mükemmel olursa olsun amaçlarına ulaşamazlar.
 
Bir hizmet sektörü olarak turizm sektörünün kapsamına giren birimlerden biri de otel işletmeleridir. Günümüz rekabet şartlarında otel işletmelerinin başarısı, kuşkusuz sahip olduğu insan kaynaklarının kalitesine bağlıdır.
 
Turistik tüketicilerin gittikleri yerlerdeki otel işletmelerinden istek ve beklentileri her geçen gün değişmektedir. Otel işletmeleri de değişen bu tüketici istek ve ihtiyaçlarına en hızlı şekilde uyum sağlamak zorundadırlar. Aksi taktirde turistik tüketiciler daha kaliteli hizmet sunan otel işletmelerini tercih edeceklerdir.
 
Bu yüzden otel işletmelerinin başarısı, diğer işletme türlerinden farklı olarak daha çok müşterilere sunulan hizmetin kalitesine bağlı olmaktadır. Hizmet ise otel işletmelerinde ancak insan eliyle yerine getirilebilecek bir unsurdur ve bu noktada insan kaynakları yönetimi ön plana çıkmaktadır. Çağdaş yönetim anlayışını benimseyen işletmeler doğru insanın, doğru yerde ve doğru zamanda istihdam edilmesini sağlayan insan kaynakları yönetimi tekniklerini uygulamaktadırlar.
 
Bu çalışmanın amacı; bir hizmet sektörü olarak otel işletmelerinde insan kaynakları yönetiminin yeri ve önemini ortaya koymak ve otel işletmeleri açısından insan kaynakları yönetiminin değişen kimliğini irdelemektir. Bu amaçla hazırlanan çalışmanın birinci bölümünde genel olarak otel işletmelerinde insan unsurunun önemine değinilmiş, ikinci bölümde insan kaynakları yönetimi kavramsal boyutta incelenmiş, üçüncü ve son bölümde ise insan kaynakları yönetiminin otel işletmeleri açısından yeri ve önemi incelenmiştir.


  • Facebook'ta paylaş

Bu Habere Yorum Yap

   
 
 

Benzer Haberler